فرم درخواست نمایندگی


به منظور دریافت نمایندگی از شرکت کفش ملی فرم ذیل را به دقت تکمیل کرده و ثبت کنید.

بدیهی است درخواست های ثبت شده تعهدی ایجاد نکرده و شرکت کفش ملی حق پذیرش یا رد کلیه درخواست ها را برای خود محفوظ می دارد.

نام و نام خانوادگی  *
متراژ ملک (مترمربع)  *
آدرس کامل ملک  *
تلفن  *